Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

Vážení návštevníci,
PRIPRAVUJEME AKTUALIZÁCIU WEB STRÁNKY.


Profil združenia

Ciele Združenia:

Združenie je konštituované ako záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti zlievarenského a kovárenského priemyslu Slovenskej republiky. Má vlastnú právnu subjektivitu a je zamerané na ochranu a presadzovanie záujmov svojich členov najmä v oblastiach:
  • priemyselnej politiky,
  • obchodnej politiky,
  • vedy, výskumu a vzdelávania,
  • ochrany svojich členov pred neprimeranou reguláciou a zásahmi do ich podnikateľských slobôd a pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.
Presadzuje a chráni záujmy svojich členov pri rokovaniach s ústrednými orgánmi štátnej správy o otázkach priemyselnej a obchodnej politiky. Je členom iniciatívnych, dohodovacích a konzultantských orgánov.
Koordinuje postup a presadzuje spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu voči zastupiteľským zborom a ústredným orgánom štátnej správy a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.


Členstvo Združenia v spoločenských organizáciach:

  • MEGI – Stredoeurópska zlievarenská iniciatíva zlievarenských zväzov z Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Bosny a Hercegoviny.


Podnikateľské zameranie Združenia a jeho členskej základne je orientované hlavne na:

  • Výrobu odliatkov na báze železa: z tvárnej liatiny, z ocele, zo sivej liatiny.
  • Výrobu odliatkov z farebných kovov: na báze hliníka, na báze zinku, na báze medi.
  • Výrobu výkovkov zo železa: voľných, zápustkových.
  • Výrobu náradia: modely, zápustky, kokily.
  • Výrobu surovín, pomocných materiálov a technologických zariadení.
  • Obchodné činnosti / dodávky: zlievarenských vstupných a pomocných surovín, kovárenských vstupných materiálov, pomocného náradia, ochranných pomôcok, zlievarenskej technológie.


Štatutárne orgány Združenia:

  • VALNÉ ZHROMAŽDENIE
  • PREDSTAVENSTVO
Ing. Miroslav Matejka, PhD. – prezident
Ing. Adrian Jakubek – viceprezident pre zlievarenstvo
Ing. Bohuslav Koči – viceprezident pre kovárenstvo
Ing. Milan Fecko
Ing. Peter Jarkovský
Ing. Dušan Dodek
  • KONTROLNÁ KOMISIA
Ing. Martin Tomčík – predseda kontrolnej komisie
Ing. Ondrej Dovec
  • ASISTENTKA
Lenka Špirková
© 2006-2017 ZDRUŽENIE ZLIEVARNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA – Všetky práva vyhradené
P.O.Box 66, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovenská republika • Tel.: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Zapísaný: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2017 JTWS Slovensko